PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit het College van Diakenen november 2017 Uit het College van Diakenen november 2017

 • Begroting 2018
 • Taakgroep Omzien
 • Taakgroep Kerk in Actie
 • Taakgroep Diaconaal Platform
 • Beleidsplan
Het College van Diakenen komt met voorstellen naar de Kerkenraad en de gemeente het diaconale vermogen af te bouwen. De rente op het vermogen, waarmee goede doelen werden ondersteund, is dermate laag dat het niet meer interessant is te beschikken over een vermogen, terwijl de nood in de wereld groot is. Het CVD is van mening dat het niet past dat een diaconie in deze tijd over een groot vermogen beschikt.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, november 2017 Uit de Pastorale Raad, november 2017

 • Het leiden van uitvaarten door leken
 • Toerustingsbijeenkomst voor gemeenteleden
 • Rouwverwerkingsgroep
 • Vrouwendag?

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, oktober 2017 Uit de kerkenraad, oktober 2017

Uit de kerkenraad van woensdag 11 oktober
 • Remko Groen start 15 oktober als kerkelijk werker bij de Bronkerk
 • Agenda gemeentevergadering van woensdag 29 november
 • Beroepen van nieuwe voorganger (opvolger van Bart)
 • Wat verder ter tafel kwam
 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad oktober 2017 Uit de Pastorale Raad oktober 2017

Uit de Pastorale Raad oktober 2017

 • Huiskamerkringen
 • Wijkteams
 • Toerusting contactmedewerkers

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen oktober 2017 Uit het College van Diakenen oktober 2017

 • Schrift en Tafel
 • Project Cards, Dalit kinderen
 • Financien
 • Honingmarkt
De diensten van Schrift en Tafel, het Heilig Avondmaal, worden 6 x per jaar gehouden. In de Bronkerk mogen al jaren ook kinderen deel nemen aan het avondmaal. Toen is ook gestart met het gebruik van druivensap naast wijn.
Na elke viering van Schrift en Tafel blijft er veel brood over, of wordt weggesneden, evenals het restant wijn en druivensap. Het College van Diakenen bezint zich op de vraag of dit in het kader van duurzaamheid en efficientie nog wel de juiste vorm is. In andere kerken gebruikt men bv alleen matzes en druivensap. Ook aspecten als hygiene en alcoholproblematiek en het zo dicht mogelijk blijven bij de instelling van het avondmaal, ongezuurd brood, worden daarin meegenomen. Het College van Diakenen wil hierover in gesprek gaan met kerkenraad en gemeente.

 

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen september 2017 Uit het College van Diakenen september 2017

 • Financien
 • Vredeszondag
 • Honingmarkt
Het College van Diakenen krijgt o.a. via collecten geld binnen om daar een bestemming aan te geven. Jaarlijks maken we een begroting waar de doelen op vermeld staan. Als er extra middelen binnen komen, bv via een legaat aan het CVD, dan vraagt dat om een nadere bezinning over de bestemming. Keuzes maken over de omvang van het vermogen, welke projecten krijgen een (forse) ondersteuning, het zijn vragen waar geen eenvoudig antwoord op te geven is. De Diaconie heeft jaren geleden een aanzienlijk bedrag ondergebracht bij Oikocredit. Deze organisatie helpt bedrijfjes in derde wereldlanden aan een startkapitaal tegen lage rente. Met de rente die de Diaconie krijgt kunnen weer andere projecten ondersteund worden. Uit het kapitaal van een ontvangen legaat kunnen we de opbrengst van een collecte regelmatig verdubbelen en we hebben een deel gereserveerd voor activiteiten van en voor de jeugd. 
Toch blijft de discussie hoe groot het vermogen van een Diaconie 'mag 'zijn.
Daarover willen we een volgende keer doorpraten.

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, september 2017 Uit de kerkenraad, september 2017

 • Beleidsplan 2017 2021 en oproep ‘de groene kerk en u’?
 • Emeritaat Ds. Bart Ramaker
 • Preekrooster 2018
 • Wat verder ter tafel kwam
 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad sept. 2017 Uit de Pastorale Raad sept. 2017

Uit de Pastorale Raad sept. 2017

 • Meeleven in de vakantietijd
 • Huiskamerkringen
 • Geestelijke verzorging Sprengenhof en Rumah Saya

lees meer »
 
Uit de kerkenraad en gemeentevergadering, augustus 2017

Uit de kerkenraad en gemeentevergadering, augustus 2017

 

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen mei en juni 2017 Uit het College van Diakenen mei en juni 2017

Taakgroepen
Dit jaar is het College van Diakenen  gestart met taakgroepen. Elke taakgroep vervult een deel van de diaconale taken van de Bronkerk. Niet iedereen wil lid van het College van Diakenen en daardoor lid van de Kerkenraad worden maar wel een taak op zich nemen. Het CVD kent de taakgroepen: Kerk in Actie, Financiën, Jeugd, Ouderen, PR, Omzien en Diaconaal Platform.
Gelukkig is elke taakgroep voldoende bemenst om de taken uit te kunnen voeren. Het streven is dat in elke groep ook een jongere participeert. 

Geld geven geld maken
De actie  'geld geven geld maken' t.b.v. de Dalit (kastelozen) in India krijgt steeds meer vorm. Een toenemend aantal gemeenteleden onderneemt een activiteit of biedt een actie aan. Naast het goede doel is elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen ook een mooie bijkomstigheid van deze actie.   

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, juni 2017 Uit de kerkenraad, juni 2017

 • Opening over de 'Zomer' 
 • Belegging functie communicatie in de Bronkerk-organisatie 
 • Herziening statuut de Bron
 • Wat verder ter tafel kwam:
 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad juni 2017 Uit de Pastorale Raad juni 2017

In deze laatste vergadering voor de zomer passeerden diverse onderwerpen de revue:

 • Huiskamerkringen
 • Meeleven
 • Ledenverlies

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, mei 2017 Uit de kerkenraad, mei 2017

 • Onderwerp 'Vieringen' uit Beleidsplan 2017 - 2021
 • Vacature voorzitter van de kerkenraad
 • Wat verder ter tafel kwam:
 

lees meer »
 
Uit de gecombineerde vergadering van het College van Diakenen en de Pastorale Raad april 2017 Uit de gecombineerde vergadering van het College van Diakenen en de Pastorale Raad april 2017

Ieder jaar vergaderen de diakenen en ouderlingen één maal om zaken te bespreken, die beide geledingen aangaan.                                               
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, april 2017 Uit de kerkenraad, april 2017

Uit de kerkenraad van woensdag 19 april:
 • Opening over de mayonaise pot en de koffie.
 • Voortgang werving kerkelijk werker
 • Oecumene in Ugchelen
 • Startweekeinde seizoen 2017 – 2018
 • Aanschaf nieuw kopieer apparaat
 • Wat verder ter tafel kwam:

lees meer »
 
Uit de gemeentevergadering, maart 2017 Uit de gemeentevergadering, maart 2017

Op woensdagavond 29 maart kwamen er 45 leden van de Bronkerk bijeen voor de gemeente vergadering.
 • Kerkelijk werker
 • Minder stoelen in de kerk
 • Liederen aangedragen door gemeenteleden
 • Wat verder ter tafel kwam

lees meer »
 
Uit het CVK, februari / maart 2017 Uit het CVK, februari / maart 2017

 • Budgethouders en procedures
 • Criteria Goede Doelen
 • Minder stoelen in de kerkzaal
 • Doorzetten bezwaar niet mogen kappen Douglassparren 
Budgethouders en procedures
Binnen de Bronkerkfinanciën kennen we zogenoemde “budgethouders”. Per raad/college is er zo’n functionaris. De budgethouder plant voor de begroting de toekomstige jaarlijkse uitgaven en geeft dat door aan de penningmeester die deze informatie opneemt in de totaalbegroting. In het lopende jaar fiatteert de budgethouder de uitgaven, zodat er niet meer wordt uitgegeven dan begroot.

lees meer »
 
Uit het college van diakenen maart 2017 Uit het college van diakenen maart 2017

Nieuwe diaken!
Taakgroepen
Geld geven geld maken
Vergadering met Pastorale Raad


Het College van Diakenen heeft versterking gekregen met de komst van Herma Willemsen. Hiermee zijn we weer volledig bezet en heeft ook elke sectie weer een diaken. We zijn heel blij dat Herma deze taak op zich wil nemen en wensen haar een goede tijd in ons midden. De bevestiging zal op een later moment plaatsvinden.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, maart 2017 Uit de Pastorale Raad, maart 2017

 • Wijkouderlingenkwartet compleet
 • Meeleven
 • 80 jaar? Bezoek van de dominee! 
Wijkouderlingenkwartet compleet
Ook de laatste open plek binnen de Pastorale Raad is nu ingevuld: Riet van den Brand, die al jaren contactmedewerker is, maakt de stap naar het ouderlingschap. Zij zal sectie 1 voor haar rekening nemen. We zijn blij dat deze vacature is ingevuld en wensen Riet alle goeds en zegen op haar werk. De bevestiging zal op een nader te noemen tijdstip plaatsvinden.

lees meer »
 
Uit het college van diakenen februari 2017 Uit het college van diakenen februari 2017

 • Nieuw project Kerk in Actie
 • Bestellen paaskaars
 • Gebedenboek
 • Taakgroepen
 • Geld geven geld maken
De taakgroep Kerk in Actie gaat zich dit jaar inspannen voor het project 'onderwijs aan Dalitkinderen in India'. Van het geld krijgen deze klasseloze en daardoor bijna kansloze kinderen onderwijs zodat er ook voor hen een toekomst is.Op zondag 19 februari zal er een presentatie zijn en de collecte opbrengst wordt verdubbeld door het CVD.

De komende zondagen ligt er een intekenlijst in de hal van de kerk om een huispaaskaars te bestellen. Er zijn verschillende afbeeldingen en formaten waaruit een keus gemaakt kan worden.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, februari 2017 Uit de Kerkenraad, februari 2017

 • Beleidsplan 2017 – 2021.
 • Voorbereidingscommissie opdrachtformulering opvolging predikanten.
 • Meeleven en communicatie.
 • Geen zondagse kerkdiensten meer in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn. 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, februari 2017 Uit de Pastorale Raad, februari 2017

 • Aardappeleters en Avondmaal
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Kleine huiskamerkringen
 • Pastorale zorg 
Aardappeleters en Avondmaal
De opening van de vergadering van de Pastorale Raad, die bij toerbeurt door een van de leden wordt gehouden, had deze keer als thema: Aardappeleters (het schilderij van Vincent van Gogh) en Avondmaal. Op een fijnzinnige manier werd een link gelegd tussen deze twee. In het gesprek daarna deelden we onze gevoelens en gedachten bij de viering van het Avondmaal. Op deze manier werd het een soort “Voorbereiding op het Heilig Avondmaal”, zoals dat vroeger een week voor de Avondmaalsviering werd gehouden in de kerken.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, december 2016 & januari 2017 Uit de Kerkenraad, december 2016 & januari 2017

 • Afscheid ambtsdragers en contactmedewerkers—Bevestiging nieuwe ambtsdragers en verwelkoming nieuwe contactmedewerkers
 • Vacatures
 • Gemeentevergadering woensdag 29 maart
 • Vervolgstappen Beleidsplan 2017 – 2021    
 • Vervolgstappen ‘Eindrapport opvolging predikanten’

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, januari 2017 Uit de Pastorale Raad, januari 2017

 • Afscheid en welkom ouderlingen
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Toerusting contactmedewerkers 
Afscheid en welkom ouderlingen
Na resp. 6 en 4 jaar wijkouderling te zijn geweest nemen Bart van Heerikhuize en Woppy van der Velde afscheid van het kerkenraadswerk. Uit het feit dat ze beide nog graag doorgaan als contactmedewerker, mag blijken dat ze het bezoekwerk aan de leden van de kerk een warm hart toedragen. Ook ds. Hannie van Boggelen is bezig met afscheid nemen. Dit was haar laatste vergadering in de Pastorale Raad. Allemaal van harte bedankt voor jullie inzet, ieder op een eigen manier.
Een welkom voor Toos Kwappenberg. Zij wordt wijkouderling in de nieuwe wijk 3, sterkte met het werk en we hopen dat je een fijne tijd mag hebben.

lees meer »
 
Uit het CvK, januari 2017 Uit het CvK, januari 2017

 • Personele bezetting CVK
 • Goede doelen
 • Evaluatie 2016
 • Huuropbrengst
Personele bezetting CVK 2017:
Op 02 januari konden we de nieuwe ambtdragers begroeten, te weten: Wout Paats en Melcher Zeilstra. Wout wordt ambtsdrager met als aandachtspunt personeel. Melcher is de nieuwe penningmeester van de Bronkerk. Benno Schep gaat het college verlaten na 7,5 jaar op een voortreffelijke manier de financiële belangen van onze kerk te hebben behartigd.

lees meer »
 
Uit het college van diakenen januari 2017 Uit het college van diakenen januari 2017

Afscheid Nelly de Boer en Wim Hart
Vacature
Taakgroepen
Geld geven, geld maken


Het College van Diakenen heeft op de laatste vergadering afscheid genomen van Nelly de Boer en Wim Hart. Nelly heeft zich met name ingezet voor het ouderenwerk, de voedselmand en de projecten rond Kerk in Actie. Daarnaast verleende ze veel hand- en spandiensten. Wim Hart heeft in zijn ambtsperiode het penningmeesterschap op zich genomen. Opstellen van begroting en jaarrekening en het doen van betalingen behoorde tot zijn aandachtsgebied. Wim heeft deze taak gedaan naast zijn drukke baan waarvoor hij veel in het buitenland is. Beide hebben uit sociale bewogenheid deze taak vervuld en daarvoor willen we hen bedanken.  

lees meer »
 
Uit het CvK december 2016 Uit het CvK december 2016

 • Reorganisatie PKN
 • Voortgang "Groene kerk"
 • Personele bezetting beeld en geluidteam
Reorganisatie PKN
De voorzitter CVK is aanwezig geweest bij een informatieavond van de Vereniging Kerkelijk Beheer in Beekbergen. In het kader van "Kerk in 2025" worden tal van veranderingen binnen de PKN ingezet. De leidende visie hierbij is: “Transparantie, Ruimte en Eenvoud”. De plaatselijke gemeente krijgt meer ruimte en minder regels. De ordonnantiën worden hier op aangepast.

lees meer »
 
Uit het college van diakenen december 2016 Uit het college van diakenen december 2016

 • Liefde en geluk zijn niet te koop
 • Beleidsplan
 • Collecte Nepal 
 • Kerstpakketten/kerstattenties
 • Geld geven geld maken
 • Voedselmand
 • Vervoer naar de kerk en andere activiteiten
Zoals gebruikelijk is de opening van de vergadering een moment van bezinning. In de maand december geven we veel geld uit aan cadeautjes, eten en drinken. Maar liefde en geluk zijn niet te koop. Dat zit in de kleine dingen, de liefde en aandacht voor en van mensen om ons heen.

Beleidsplan
De opmerkingen die gemaakt zijn op de bezinningsdag van de Kerkenraad in november worden verwerkt in het diaconale deel van het beleidsplan. Het werken met taakgroepen vraagt om een goede afstemming met het diaconale beleid. Een aandachtspunt voor het CVD.

lees meer »
 
Uit het College van Kerkrentmeesters, november 2016 Uit het College van Kerkrentmeesters, november 2016

 • Inkopen planten en bloemen
 • Meerjarenprognose
 • Geen toestemming voor kappen bomen
 • Actie Kerkbalans 2017
Inkopen planten en bloemen
Al sinds jaren worden bloemen en planten voor bezoeken op rekening gekocht bij de firma Scherling. Door de sluiting van Scherling moesten we uitkijken naar een andere leverancier. Dat is Marilene Interieur & Fleur in Ugchelen geworden.
Vanaf heden kunnen bloemen en planten voor diverse gelegenheden (pastorale bezoekjes of in het kader van vrijwilligersbeleid) daar op rekening worden gekocht. Wel moet daarvoor een formulier worden ingevuld dat achterblijft bij de bloemist. Het blanco formulier is te verkrijgen bij de secretarissen van de raden/colleges.

lees meer »
 
Uit de Jeugdraad, november 2016 Uit de Jeugdraad, november 2016

Jeugdwerkersavond over toekomst jeugdwerk en vervolgtraject

Op 11 oktober organiseerde de jeugdraad een jeugdwerkersavond over de toekomst van het jeugdwerk. Gert Schouten (jeugdwerkadviseur Jop) leidde de avond waarin we volgens de Golden Circle methode van Simon Sinek hebben gekeken naar ons jeugdwerk.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen, november 2016 Uit het College van Diakenen, november 2016

 • Nieuw project Kerk in Actie
 • Locaal project
 • Begroting
 • Kerstpakketten
 • Voedselmand
 • Vacatures
Voor 2017 heeft het CVD gekozen voor het project "Onderwijs aan Dalit Kinderen". Deze kinderen die door hun afkomst bijna geen kans krijgen op een menswaardig bestaan willen we dit jaar ondersteunen. De organisatie 'Cards' zal ons van informatie voorzien en via hen onderhouden wij de contacten. We hopen dat dit project even succesvol zal verlopen als het Rumah Impian project waar veel gedaan kon worden met het geld dat de afgelopen jaren is bijeengebracht.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, november 2016 Uit de Pastorale Raad, november 2016

 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Toerusting contactmedewerkers
 • Basiscursus Geloven
 • Basiscatechese 
Inspiratiebijeenkomsten
Eind januari en begin februari worden er weer een aantal inspiratiebijeenkomsten gehouden. Het thema is “Deel je leven”. In de uitnodiging, die alle Bronkerkleden voor half januari ontvangen, worden diverse data aangegeven.  Zowel  ’s middags als ’s avonds vinden deze bijeenkomsten in De Duiker plaats. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, met elkaar mee te leven en om ons geloof te versterken.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen, oktober 2016 Uit het College van Diakenen, oktober 2016

 • Project Kerk in Actie
 • Collecte Ugchelens Project
 • Vacatures:  penningmeester gezocht !!!!!
Project Kerk in Actie
Voor het jaar 2016-2017 is gekozen voor een project van Kerk in Actie waar gedurende één jaar extra activiteiten voor worden georganiseerd. Het zal mogelijk een project in India zijn waar onze predikant Hannie van Boggelen in het kader van een studiereis in oktober een bezoek brengt. Zij kan daar een vergelijkbaar project bezoeken. Over het doel voor het seizoen 2017 en de jaren daarna is nog geen besluit genomen.

lees meer »
 
Uit het College van Kerkrentmeesters, oktober Uit het College van Kerkrentmeesters, oktober

 • Groene kerk
 • Concept begroting 2017
 • Meerjarenbegroting
 • Voorbereidingscommissie opvolging predikanten
Groene kerk:
In het conceptbeleidsplan 2017-2021 is de doelstelling geformuleerd om de komende vijf jaar toe te werken naar de status van Groene kerk.
Een Groene kerk staat voor een “groot hart voor de schepping” en “zorg voor de naaste”. Het gaat niet alleen om energiebesparing maar ook om andere uitingen van duurzaamheid zoals bewust inkopen en bijvoorbeeld het beleggen van financiële reserves op een maatschappelijk verantwoorde manier dat past bij “zorg voor de naaste” (dichtbij maar ook veraf).
Vooruitlopend op een totaalplan “Groene kerk” is inmiddels een werkgroep aan de slag die zich in eerste instantie richt op energieverbruik en groene stroom. Deze werkgroep brengt momenteel het stroom- en gasverbruik in kaart (“meten is weten”, per apparaat) zodat we kunnen signaleren waar de grootste besparingen zijn te realiseren. Dat kan het vervangen van verouderde niet zuinige apparaten zijn, maar ook het aanpassen van gedrag waardoor we energie kunnen besparen. Maar de werkgroep kijkt ook naar de “aanbodkant”. Is het haalbaar en wenselijk om zelf stroom op te wekken, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen? Ook daar zitten natuurlijk weer voor- en nadelen aan vast. We wegen dat zorgvuldig tegen elkaar af om tot een gewogen advies te komen. Uiteindelijk zal niet de werkgroep of het CVK daar over beslissen, maar de kerkenraad.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, oktober 2016 Uit de Kerkenraad, oktober 2016

 • Tussenrapportage Voorbereidingscommissie opvolging predikanten
 • Stand van zaken van het beleidsplan
 • Communicatie
Tussenrapportage Voorbereidingscommissie opvolging predikanten
Deze commissie inventariseert de verschillende opties van hoe verder na het vertrek van ds. Hannie van Boggelen en in mei 2018 ds. Bart Ramaker. Deze voorbereidingscommissie is dus geen beroepingscommissie.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, september 2016 Uit de Kerkenraad, september 2016

Eerder dit jaar, begin mei, hebben we u verteld dat onze predikante Hannie van Boggelen in juni 2017, op haar AOW-leeftijd, met emeritaat gaat. Medio september heeft ze besloten om eerder te stoppen en wel op 22 januari 2017. 
Hannie heeft dan in de ruim acht jaar dat zij verbonden is geweest aan de Bronkerk veel werk verzet. Op de Kerkenraadsvergadering van 21 september heeft ze haar besluit toegelicht. Vanzelfsprekend  zullen we op een passende manier afscheid van haar nemen, waarover later meer informatie zal volgen.

 
Uit het CvK, september 2016 Uit het CvK, september 2016

 • Kapvergunning
 • Onderhoud gebouwen
 • Bronkerkbrief
 • Beamteam
Kapvergunning aangevraagd
Voor het kappen van de twee douglassparren achter De Duiker op de jeu de boules baan, is een kapvergunning aangevraagd.
Enerzijds vanwege de overlast voor onze vaste huurder “Foute Boule” en anderzijds omdat deze bomen behoorlijk in de weg staan voor de jaarlijkse Waterloopleinmarkt.
Dat hebben we afgewogen tegen de beperkte natuurwaarde van deze bomen volgens experts. Echter de Gemeente Apeldoorn heeft het laatste woord.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen, september 2016 Uit het College van Diakenen, september 2016

 • Kerk in Actie project
 • Extra collecte voor de kerk in het Midden Oosten (o.a. Syrië)
 • Vakantiegeld Samen Delen
 • Beleidsplan, diaconaal deel
 • Taakgroepen
 • Honingmarkt
 • Spelletjes middag ouderen
Voor het seizoen 2016-2017 stelt het CVD aan de kerkenraad voor een project te adopteren voor 1 jaar. Dit zou een project in India kunnen zijn waar ds. Hannie van Boggelen in oktober een bezoek brengt. Na dit jaar kan er voor een meerjaren project gekozen worden, eventueel een vervolg op het project Moldavië.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, september 2016 Uit de Pastorale Raad, september 2016

 • Overleg met wijkcoördinatoren
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Jeugdwerk 
Overleg met wijkcoördinatoren
Al geruime tijd verdeelt de Bronkerk haar leden over 7 secties (vroeger wijken geheten). Omdat we rond de jaarwisseling over willen stappen naar een andere verdeling, nl. 4 secties, zijn de wijkcoördinatoren uitgenodigd om mee te denken over enkele praktische zaken. Voor de gemeenteleden verandert er niet veel: in de meeste gevallen zien ze hun eigen contactmedewerkers weer. Rond de ingangsdatum wordt iedereen geïnformeerd hoe de nieuwe indeling precies zal zijn.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, juni 2016 Uit de Kerkenraad, juni 2016

 • Interim voorzitter van de kerkenraad
 • Opdrachtformulering opvolging predikanten
 • Kerkdiensten gedurende de zomermaanden
 • Gebruik&verhuur van zalen in de Stille Week
Interim voorzitter  van de kerkenraad
Anja van der Hart wordt interim voorzitter van de kerkenraad. Interim omdat we haar gevraagd hebben voor de periode van één jaar. Waarbij ze sturing kan geven aan twee belangrijke onderwerpen: de realisatie van het beleidsplan 2017 – 2021 en  voorbereiding opvolging predikanten. Anja zal op zondag  28 augustus bevestigd worden.  Vanaf september gaan we ook op zoek naar een voorzitter voor de volledige ambtstermijn, zodat deze tijdig kan worden ingewerkt.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen juni 2016 Uit het College van Diakenen juni 2016

De vergadering werd geopend door Nelly de Boer. Bij het opruimen van de inboedel van de fam. van Oostrom die nauw betrokken waren bij de Bronkerk kwam een tekst te voorschijn uit 1938. De inhoud ging over de plaats en taak van de diaconie in de kerk.In al die jaren blijkt er weinig veranderd te zijn. Hulpverlening aan de naaste is nog evenzeer nodig als in die tijd. Het CVD zal de tekst aan de redactie van de Bron geven om deze evt te plaatsen in een van de komende edities.

 • Amuse, De lichte Luther
 • Moldavie project
 • Honingmarkt
 • Beleidsplan

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, juni 2016 Uit de Pastorale Raad, juni 2016

 • Nieuwe wijkindeling
 • Activiteiten Bronkerk ook open voor niet-leden?
 • Autovervoer 
Nieuwe wijkindeling
M.i.v. januari 2017 voert de Bronkerk een nieuwe wijkindeling in: van 7 wijken (waaronder de zgn. buitenwijk) gaan we terug naar 4 wijken. Dat betekent dat we minder ouderlingen nodig hebben, want die zijn schaars en moeilijk te vinden in Ugchelen. Het aantal contactmedewerkers blijft gelijk. Voor de gemeenteleden betekent dat, dat ze hun vertrouwde gezichten blijven zien. Natuurlijk treden er om diverse redenen wel enkele contactmedewerkers af, maar die vacatures hopen we met minder moeite op te kunnen vullen.
U hoort daar in de komende tijd wel meer van, maar schokkend zal het niet worden.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, mei 2016 Uit de Kerkenraad, mei 2016

 • Feestelijke afronding Rumah Impian
 • Startzondag
 • Geboorteraam
 • Nog meer
Feestelijke afronding Rumah Impian
In de dienst van 26 juni wordt  de ondersteuning vanuit de Bronkerk aan het project Rumah Impian feestelijk afgerond. Er komt een dansgroep, muziek, filmpjes en na afloop een gezamenlijke maaltijd. Op deze datum was ook de openluchtdienst gepland. De genoemde activiteiten kunnen beter binnen plaats vinden. Vandaar het besluit om dit jaar geen openluchtdienst te houden.

lees meer »
 
Uit het college van kerkrentmeesters, mei 2016 Uit het college van kerkrentmeesters, mei 2016

 • Uitbreiding beamteam
 • Nieuwe laptop voor beamerdienst
 • Reparatie dak en verlichting wijzerplaten
 • Kascontrole De Bron en WWPU 
Uitbreiding beamteam
Enige tijd geleden is Joke Endedijk het beamteam komen versterken. Ook Jasper Bosch zal binnenkort achter de knoppen te vinden zijn.
Beiden van harte welkom! We zijn erg blij met deze uitbreiding.

lees meer »
 
Uit de gemeentevergadering, april 2016 Uit de gemeentevergadering, april 2016

 • Mijn gelijk en ons geluk. De kerk als V&D?
 • Jaarrekening over 2015 van de Bronkerk
 • Emeritaat Hannie en Bart
 • Verder is ook besproken
Het volledige verslag van de gemeentevergadering kunt u hier downloaden.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen april 2016 Uit het College van Diakenen april 2016

Het College van Diakenen stond bij de opening van de vergadering stil bij het komende referendum over de Oekraïne.  Waar raakt het ons als we hier vanuit een christelijk oogpunt naar kijken? Welke beslissing nemen we dan?
Laten we ons leiden door angst, verlies van eigen positie, werkgelegenheid?
Of geven we een signaal af dat we ondanks alle tegenargumenten opkomen voor mensen die leven in armoede, niet gezien worden of leiden onder corruptie?

Wat kwam verder aan de orde:

 • Vakantiegeld Samen Delen
 • Jaarrekening
 • Paaskaars
 • Evaluatie 40 dagen tijd
De werkgroep Vakantiegeld Samen Delen is druk met de voorbereiding voor de komende actie in de maanden mei/juni. Vorig jaar werd in Ugchelen
€ 6500,00 bijeengebracht. Totaal in Apeldoorn € 55.000,00.

lees meer »
 
Uit het CvK april 2016 Uit het CvK april 2016

 • Einde SILA
 • Onderhoud kerkgebouw
Einde SILA.
Naar aanleiding van een motie, ingediend door D66 in de Tweede Kamer, zal de Wet Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aangepast worden. Dat past in het streven van D66 de laatste restanten van de “Publieke Kerk” in de wetgeving, ontstaan na het begin van de Opstand in 1572, te verwijderen.

lees meer »
 
Uit de Jeugdraad, 22 maart 2016 Uit de Jeugdraad, 22 maart 2016

 • Kinderen, jongeren en ouders betrekken bij beleid Jeugd
 • Gemeenteberaad
 • Nieuwe opzet tienerdienst
Kinderen, jongeren en ouders betrekken bij beleid Jeugd
De Jeugdraad gaat kinderen, jongeren en ouders betrekken bij de voorbereiding van het beleid voor de kerkenraad, op het gebied van Jeugd. We gaan in gesprek, laten ze hun droomkerk beschrijven of kiezen een andere werkvorm die bij hen past. Dit komt onder andere voort uit de de uitkomsten van de vragen die we hebben gesteld tijdens de jeugdwerkersavond, over het betrekken van jongeren.

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen maart 2016 Uit het College van Diakenen maart 2016

In de opening van deze vergadering stond 'vasten' centraal. Doen wij dat en waarom? Is het iets van de katholieke kerk of kennen meerdere religies dit?
Vasten vraagt om en leidt tot bezinning op het leven, het geloof, de weg naar Pasen. Daarnaast is het goed stil te staan bij onze consumptiemaatschappij waar schade aan het milieu, het ontbreken van mensenrechten en mensonwaardige werkomstandigheden vaak de nadelige gevolgen zijn van onze koopzucht.

Beleidsplan

 • In 2016 moet de Bronkerk een nieuw beleidsplan opstellen. Ook een visie op het diaconaat maakt daar deel van uit. Aan de gemeente is gevraagd met ons mee te denken. Waar staan we nu? Waar willen we staan over 5 jaar en welke stappen moeten we daar de komende jaren voor zetten. Dit alles op basis van de door de Kerkenraad reeds geformuleerde visie / missie en identiteit.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, maart 2016 Uit de Pastorale Raad, maart 2016

 • Wat doet Pasen jou?
 • Doopouders
 • Gastleden
 • Bezoek van de predikant 
Wat doet Pasen jou?
Bij toerbeurt verzorgt een van de ouderlingen de opening en sluiting met daarbij een onderwerp ter verdieping. Deze keer, zo midden in de 40-dagentijd, ging het over Pasen. Hoe beleefde je Pasen vroeger en is dat veranderd in de loop van de jaren? Wat doet Pasen met je? Mooie gedachten kwamen daaruit voort.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, februari 2016 Uit de Kerkenraad, februari 2016

 • Opening met Psalm 119
 • Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg
 • In de taal van 2016 de Missie van de Bronkerk 
Opening met Psalm 119
Bij toerbeurt verzorgt één van de kerkenraadsleden de opening en de sluiting van de kerkenraad. Een moment van bezinning. Dit keer werden een aantal verzen van Psalm 119 voorgelezen. Leefregels uit een oud boek en toch heel actueel. Tot slot de spreuk van Mahatma Gandhi. “Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.”

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen februari 2016 Uit het College van Diakenen februari 2016

In de februari vergadering is het volgende besproken:

 • Vakantiegeld Samen Delen
 • Activiteit Vluchtelingen
 • 40 dagen tijd
 • Gebedenboek
 • Dienst Schrift en Tafel 28 februari
De actie Vakantiegeld Samen Delen is weer opgestart. De werkgroep van vorig jaar is nagenoeg in dezelfde samenstelling weer bijeen geweest. Dit jaar doen er nog meer wijken in Apeldoorn mee en is het systeem van screening verder gedigitaliseerd. Meer publiciteit over de actie verschijnt in de komende Bron.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, februari 2016 Uit de Pastorale Raad, februari 2016

 • Afscheid Ottolien Gelderloos
 • Geloofscursus
 • Herschikking wijken
 • Beleidsstuk Vieringen 
Afscheid Ottolien Gelderloos
Haar periode van 4 jaar zat er op. Afscheid hadden we als kerk al genomen in de dienst van 10 januari. Voor de laatste keer was Ottolien aanwezig om ook in de Pastorale Raad een punt te zetten achter de werkzaamheden als pastoraal ouderling in de buitenwijk. We danken haar voor haar inzet in de wijk, de bezoeken die ze bracht en haar inbreng in de vergaderingen.

lees meer »
 
Uit het college van diakenen januari 2016 Uit het college van diakenen januari 2016

In de vergadering van januari 2016 werd het volgende besproken:

 • Bundeling diaconale activiteiten in Apeldoorn
 • Dienst Schrift enTafel
 • Kerstpakketten
 • Activiteit vluchtelingen 12 februari
 • 'Wij leven mee'
 • Vacatures
Op initiatief van het Beraad van Kerken in Apeldoorn is een platform opgericht dat de diaconale activiteiten gaat bundelen om krachtdadiger en slagvaardiger te kunnen handelen. De Bronkerk participeert al in projecten als Vakantiegeld Samen Delen en Schuldhulpmaatjes. Het CVD  is enthousiast over dit initiatief en besluit een positieve reactie te geven naar de initiatiefnemers.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad, 20 januari 2016 Uit de Kerkenraad, 20 januari 2016

 • Wisseling in de kerkenraad
 • Zet een stap naar de ander
 • Op zoek naar een nieuwe voorzitter
 • Goede Doelen voor opbrengst WPU 2016
Wisseling in de kerkenraad
Aan het begin van deze vergadering nemen we afscheid van:  Patricia van der Zwan en Wichard Bruinink van de Commissie van Diakenen. Janny van Asselt van de Jeugdraad en Ottolien Gelderloos als ouderling van de leden die buiten Ugchelen wonen.  Truus Knotnerus van Commissie van Kerkrentmeesters stopt ook en Joop Langhout neemt haar functie over. Gradus Buitenhuis is de nieuwe  scriba (=secretaris van de kerkenraad) geworden.  

lees meer »
 
Uit het college van kerkrentmeesters, januari Uit het college van kerkrentmeesters, januari

 • Verdeling taken CVK
 • Informatiegids Bronkerk 2016
 • Protocol Tarieven rouw- en trouwdiensten
 • Nieuwe computer kerkelijk bureau 
Verdeling taken CVK
M.i.v. januari 2016 is de samenstelling van het CVK gewijzigd. Joop Langhout is als ouderling kerkrentmeester de nieuwe secretaris en Jaap Gaasenbeek is aangesteld als kerkrentmeester voor de sectie ICT, Beeld/Geluid.
Gert Dijk is verantwoordelijk voor het onderhoud, hij wordt daarbij ondersteund door Henk van Dronkelaar. Benno Schep heeft aangegeven nog een jaar penningmeester te willen zijn en zal dit jaar z’n opvolger inwerken. De functie van kerkrentmeester voor de sectie Personeel is nog vacant. Bert van der Zwan zal deze werkzaamheden voorlopig waarnemen. Alle wijzigingen worden opgenomen in de nieuwe  Informatiegids Bronkerk 2016.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, januari 2016 Uit de Pastorale Raad, januari 2016

 • Toerustingsavond contactmedewerkers
 • Wijziging in de huidige opzet van pastoraat 
Toerustingsavond contactmedewerkers
Ieder jaar komen de contactmedewerkers (en dat zijn er bijna 50) bij elkaar om toegerust te worden voor het werk dat ze in de Bronkerk doen: omzien naar elkaar. In hun “wijkje” onderhouden ze de contacten met de gemeenteleden, brengen bezoekjes en leven mee bij wel en wee. Door tijdens deze toerustingsavond voorbeelden uit te spelen en gesprekken te voeren leren ze van elkaar en geven elkaar door hoe het bij hen het beste werkt.
De voorbereiding voor deze praktische avond is in handen van enkele ouderlingen.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.