Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije beweging en onbetaald in enig georganiseerd verband werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen of van een gemeenschap.

In de protestantse traditie leeft de opvatting dat álle leden van de kerk een taak behoren te vervullen.  Deze opvatting is  alleen realistisch als mensen de binding met de kerk als vanzelfsprekend, duurzaam (voor lange tijd) en robuust (je staat met elkaar ergens voor) ervaren. Dat is lang niet altijd het geval. Om die reden hecht de Bronkerk grote betekenis aan vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid is het organiseren en mogelijk maken van betrokkenheid van mensen op werkzaamheden die verricht moeten worden ten behoeve van anderen of van een gemeenschap.
Het vrijwilligersbeleid van de Bronkerk heeft als doel mensen als actieve gelovigen te laten functioneren en participeren aan leven en werken van de gemeenschap overeenkomstig hun mogelijkheden, interesses en beschikbare tijd.
Alle medewerkers van de Bronkerk werken binnen het kader van de door de gemeenschap ontwikkelde visie en missie en verklaren zich daaraan loyaal.

terug