College van Diakenen College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Diaconaat wil zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
In situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit een aantal taakgroepen:
  • Kerk in actie
  • Omzien
  • Ouderen
  • Jeugd
  • Diakonaal Platform
  • Financieën
  • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Wim van Drunen voorzittercvd@bronkerk.nl 055-5342305
Secretaris Anne van de Vis secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Marijke van Dijk - de Visser penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Nelly de Boer
Overige leden Bert Brink, Wim Hart en Gerton van de Bos

Bankrekening van het College van Diakenen: NL72 RABO 0103 1157 73 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
 
terug