Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, de Jeugdraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 2 leden op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig.

Samenstelling Kleine Kerkenraad
 
Voorzitter vacature
Scriba Chris de Winter (055 – 5414293)
Predikant Ds Eline van Iperen
Werkgroep Vieren Henk Kerkdijk
Pastorale raad Ottolien Gelderloos + roulerend lid
Jeugdraad Patricia van der Zwan
College van Diakenen Wim Hart + roulerend lid
College van Kerkrentmeesters Henk Feijen (voorzitter) en Benno Schep
terug