Plaatselijke regeling Bronkerk Plaatselijke regeling Bronkerk
In de bijlage staat de plaatselijke regeling zoals die is vastgesteld door de Kerkenraad op 11 december 2019.
 
Organisatieschema Organisatieschema
De Bronkerk, Protestantse Gemeente van Ugchelen, maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het bestuur van de Bronkerk is gericht op een grote mate van lokale zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.
De gemeente kiest uit haar midden de ambtsdragers. Dat zijn leden van de gemeente die taken van pastorale zorg, bestuur en beheer uitvoeren. Zij doen dit werk voor een bepaalde periode, gewoonlijk vier jaar.
Naast de ambtsdragers kent de Bronkerk een groot aantal vrijwilligers die taken uitvoeren zoals contactmedewerker of lid zijn van een werkgroep of zich inzetten voor een tijdelijk project.
 
Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, de Jeugdraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 2 leden op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig.

Samenstelling Kleine Kerkenraad
 
Voorzitter vacature
Scriba Chris de Winter (contactpersoon: 055 – 5414293)
Predikant Ds. Regina Davelaar en Ds Eline van Iperen
Werkgroep Vieren Henk Kerkdijk
Pastorale raad Ottolien Gelderloos + roulerend lid
Jeugdraad Patricia van der Zwan, Remko Groen
College van Diakenen Wim van Drunen + roulerend lid
College van Kerkrentmeesters Henk Feijen (voorzitter) en Joop Langhout (secretaris)
 
Pastorale Raad Pastorale Raad
Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen wijk-pastoraat toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door bijna 40 contactmedewerkers.

Samenstelling Pastorale Raad
Voorzitter Ottolien Gelderloos- Haspels,
voorzitterPR@bronkerk.nl
Secretaris Sientje de Boer
secretarisPR@bronkerk.nl
Predikanten Ds. Regina Davelaar en Ds. Eline van Iperen
predikantRD@bronkerk.nl;predikantEI@bronkerk.nl
Ouderling Sectie 1: Riet van den Brand – Kempenaar
tel. 5536738
Ouderling Sectie 2: Marijke van der Roest - van Dronkelaar
tel. 5427351
Ouderling Sectie 3: Annemieke van de Giessen-Uittenbogaard
tel. 055-5334945
Ouderling Sectie 4: Mientje Schep – Onstenk
tel. 5330008

Sectie-indeling:

Sectie 1:
Brouwersmolenweg, Casimirlaan, De Cloese, G.P.Duuringlaan, Hoenderloseweg, Hoog Buurloseweg, Keienbergweg, Merr. Aertslaan, Mettaweg, Otterloseweg, Prinsenberg, Roojan, Tonissenlaan, Van Golsteinlaan, Van Heeckerensweg, Wezenweg, Wijer, Winnemolenlaan

Sectie 2:
Altena, Batenburg, Bonenburg, De Oude Klarenbeek, Dokter Piekemalaan, Doornenburg, Essenburg, Evert Roelofsenlaan, Kinkelenburg, Kleine Veldekster, Schoolbeek, Slangenburg, Steenbeek, Ugchelsegrensweg, Ugchelseweg (even va. 72, oneven va. 191), Vanenburg, Veldekster, Wouter Berendsenweg, Wyenburg, Zr. Klijnstralaan

Sectie 3:
Albert Schweitzerlaan, Angerenstein, Anna Reynvaanlaan, Bazemolenweg, Bogaardslaan, Doddendaal, Grunsvoort, Harsselo, Hoekelum, Hulkestein, Jan van Houtumlaan, Karhulstraat, Klingelbeek, Koudhoornlaan, Kruisvoorde, Loevestein, Molecatenlaan, Onstein, Puttenstein, Rhienderstein, Richtersweg, Salentein, Voorhoevestraat, Vosbergen, Zr. Meyboomlaan (oneven)

Sectie 4:
Bouwhofweg, De Parkelaar, De Wierse, Den Bramel, Derk Kamphuisweg, Gerrit Palmlaan,  Klein Hattem, Markendoel, Marten Orgeslaan, Methusalemlaan, Middachten, Nijenbeek, Ugchelseweg (even t/m 70, oneven t/m 189), voorkeursleden buiten Ugchelen
 
College van Diakenen College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Diaconaat wil zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
In situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit een aantal taakgroepen:
 • Kerk in actie
 • Omzien
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Diakonaal Platform
 • Financieën
 • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Wim van Drunen voorzittercvd@bronkerk.nl 055-5342305
Secretaris Anne van de Vis secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Marijke van Dijk - de Visser penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Nelly de Boer
Overige leden Bert Brink, Wim Hart en Gerton van de Bos

Bankrekening van het College van Diakenen: NL72 RABO 0103 1157 73 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente. Naast het betalen van salarissen en vergoedingen, het beheer en onderhoud van gebouwen en apparatuur, is het CvK ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de uitgifte van De Bron en het Kerkelijk Bureau.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
 
Penningmeester Benno Schep
Gebouwen Gert Dijk
Personeel Hermien Lubbers
ICT/Beeld/Geluid Henk Feijen

Gegevensvan de Bronkerk:
 • Het Kamer van koophandel nummer van de kerk is: 76366103
 • Het Kamer van koophandel nummer van de diaconie is:76366111
 • ING-bankrek NL 36 INGB 0000 8331 84 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
 • Rabo-bankrek NL 88 RABO 0303 3186 35 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
lees meer »
 
Jeugdraad Jeugdraad
Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat uit een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk. Daarbij voert de Jeugdraad het bestaande beleid uit. De Jeugdraad vergadert ± zes keer per jaar. De jeugdouderling vertegenwoordigt  de Jeugdraad in de Kerkenraad  Het jeugdwerkprogramma is gemeente breed van opzet.

Samenstelling Jeugdraad
 
Secretaris Patricia van der Zwan voorzitterJR@bronkerk.nl
Jeugdouderling Patricia van der Zwan voorzitterJR@bronkerk.nl
Jeugddiaken Nelly de Boer jeugddiaken@bronkerk.nl 

            
 
Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vieringen in de ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers het hart van het gemeente-zijn. De werkgroep Vieren ondersteunt de kerkenraad bij de invulling van het beleid op het gebied van Vieren. Eén van de leden van de werkgroep, Henk Kerkdijk, is daartoe als ouderling aangesteld.
Contactpersoon: Joke Endedijk, jendedijk@kpnmail.nl