Organisatieschema Organisatieschema

De Bronkerk, Protestantse Gemeente van Ugchelen, maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het bestuur van de Bronkerk is gericht op een grote mate van lokale zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente.
De gemeente kiest uit haar midden de ambtsdragers. Dat zijn leden van de gemeente die taken van pastorale zorg, bestuur en beheer uitvoeren. Zij doen dit werk voor een bepaalde periode, gewoonlijk vier jaar.
Naast de ambtsdragers kent de Bronkerk een groot aantal vrijwilligers die taken uitvoeren zoals contactmedewerker of lid zijn van een werkgroep of zich inzetten voor een tijdelijk project.

 
Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, de Jeugdraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 1 lid op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig.

Samenstelling Kerkenraad
 

Voorzitter Anja van der Hart en Jose Deuze
Scriba Gradus Buitenhuis (contactpersoon: 055 – 5338450)
Predikant Ds. Regina Davelaar,
Pastorale raad Pietie van der Meulen - de Jong
Jeugdraad Remko Groen
College van Diakenen Wim van Drunen
Roulerend lid van het CvD  
College van Kerkrentmeesters Bert van der Zwan
College van Kerkrentmeesters Joop Langhout 

 
Pastorale Raad Pastorale Raad

Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen wijk-pastoraat toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door bijna 40 contactmedewerkers.

Samenstelling Pastorale Raad

Voorzitter Pietie van der Meulen - de Jong,
Secretaris Ton Volgenant
Predikant Ds. Regina Davelaar,
Ouderling Wijk 1: Riet van den Brand – Kempenaar tel. 5536738
Ouderling Wijk 2: Marijke van der Roest - van Dronkelaar tel. 5427351
Ouderling Wijk 3: Toos Kwappenberg – Bloemendaal tel. 5331327
Ouderling Wijk 4: Mientje Schep – Onstenk tel. 5330008

Wijkindeling:

Wijk 1:
Brouwersmolenweg, Casimirlaan, De Cloese, G.P.Duuringlaan, Hoenderloseweg, Hoog Buurloseweg, Keienbergweg, Merr. Aertslaan, Mettaweg, Otterloseweg, Prinsenberg, Roojan, Tonissenlaan, Van Golsteinlaan, Van Heeckerensweg, Wezenweg, Wijer, Winnemolenlaan

Wijk 2:
Altena, Batenburg, Bonenburg, De Oude Klarenbeek, Dokter Piekemalaan, Doornenburg, Essenburg, Evert Roelofsenlaan, Kinkelenburg, Kleine Veldekster, Schoolbeek, Slangenburg, Steenbeek, Ugchelsegrensweg, Ugchelseweg (even va. 72, oneven va. 191), Vanenburg, Veldekster, Wouter Berendsenweg, Wyenburg, Zr. Klijnstralaan

Wijk 3:
Albert Schweitzerlaan, Angerenstein, Anna Reynvaanlaan, Bazemolenweg, Bogaardslaan, Doddendaal, Grunsvoort, Harsselo, Hoekelum, Hulkestein, Jan van Houtumlaan, Karhulstraat, Klingelbeek, Koudhoornlaan, Kruisvoorde, Loevestein, Molecatenlaan, Onstein, Puttenstein, Rhienderstein, Richtersweg, Salentein, Voorhoevestraat, Vosbergen, Zr. Meyboomlaan (oneven)

Wijk 4:
Bouwhofweg, De Parkelaar, De Wierse, Den Bramel, Derk Kamphuisweg, Gerrit Palmlaan,  Klein Hattem, Markendoel, Marten Orgeslaan, Methusalemlaan, Middachten, Nijenbeek, Ugchelseweg (even t/m 70, oneven t/m 189), voorkeursleden buiten Ugchelen

 
College van Diakenen College van Diakenen

Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Diaconaat wil zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
In situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit een aantal onderdelen:

  • Gemeentediaconaat
  • Samenlevingsdiaconaat
  • Werelddiaconaat / Kerk in Actie
  • Jeugddiaconaat
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Wim van Drunen
Secretaris Anne van de Vis (contactpersoon 055-5348830)
Penningmeester Marijke van Dijk - de Visser
Diaken Herma Willemsen-van Dronkelaar
Jeugddiaken Margret Tinholt - van Dijk

Bankrekening van het College van Diakenen: NL 72 RABO 0103 1157 73 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
 

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente. Naast het betalen van salarissen en vergoedingen, het beheer en onderhoud van gebouwen en apparatuur, is het CvK ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de uitgifte van De Bron en het Kerkelijk Bureau.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
 

Voorzitter Bert van der Zwan
Secretaris Joop Langhout (contactpersoon: 055-5403641)
Penningmeester Benno Schep a.i.
Gebouwen Gert Dijk
Personeel Hans Bruijn
ICT/Beeld/Geluid Henk Feijen

Bankrekeningen van de Bronkerk:
  • ING-bankrek NL 36 INGB 0000 8331 84 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
  • Rabo-bankrek NL 88 RABO 0303 3186 35 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.

lees meer »
 
Jeugdraad Jeugdraad

De Jeugdraad bestaat uit een kerkelijk werker “Jeugd en jonge gezinnen”, een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk. Daarbij voert de Jeugdraad het bestaande beleid uit en bereidt nieuw beleid voor. De Jeugdraad vergadert zes keer per jaar. De jeugdouderling en jeugddiaken vertegenwoordigen de Jeugdraad in de Kerkenraad, het College van Diakenen en de Pastorale Raad. Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet.

Samenstelling Jeugdraad
 

Kerkelijk werker Remko Groen 
Secretaris vacant
Jeugdouderling vacant
Jeugddiaken Margret Tinholt - van Dijk  

            

 
Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de vieringen in de ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers het hart van het gemeente-zijn. De werkgroep Vieren ondersteunt de kerkenraad bij de invulling van het beleid op het gebied van Vieren. Eén van de leden van de werkgroep, Henk Kerkdijk, is daartoe als ouderling aangesteld.
Contactpersoon: Joke Endedijk,