Privacystatement Bronkerk Privacystatement Bronkerk
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG.
Uw privacy is voor de Bronkerk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy.
De Bronkerk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn.
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Als lid van onze kerk en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Vervolg
We maken gebruik van de documenten en modellen die de PKN beschikbaar heeft gesteld. Medio mei zijn de volgende documenten gepubliceerd: een gesprekshandleiding, brochure over de rechten van betrokkenen en document over bewaartermijnen. De gesprekshandleiding geeft per aandachtspunt aan wat je moet doen en wie er verantwoordelijk voor is. Aandachtspunten zijn: Inbedding in de organisatie, Ledenadministratie, Doop-, belijdenis-, trouw- en begraafboek, Kerkblad en nieuwsbrieven, Website, Ambtsdragers,Werknemers, Gemeentegids, Kerkelijke administratie, Bezoekwerk, Rechten van de betrokkene, Diaconie, Kerkdiensten en Archief. De komende maanden werken we dat verder uit.
 
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: ScribaKR@Bronkerk.nl
 
terug