Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen
Telefoonnummer (facultatief):   
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel: 
824136512
76366111
Website adres:  www.bronkerk.nl
E-mail: scribakr@bronkerk.nl
Adres: Hoenderloseweg 10
Postcode: 7339 GH
Plaats: Ugchelen

De Protestantse gemeente te Ugchelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Ugchelen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

In het beleidsplan van onze Bronkerk wordt de identiteit van de Bronkerk als volgt omschreven:
De Bronkerk is herkenbaar als een actieve, inspirerende en krachtige geloofsgemeenschap, die zijn identiteit ontleent aan het evangelie van Jezus Christus en rekent op de kracht van Gods Geest die ons richting geeft en zo nodig nieuwe wegen wijst.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die:
• het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt en doorgeeft aan anderen;
• de Bijbelse boodschap doorgeeft op eigentijdse wijze voor alle generaties;
• een plek is van bezinning en gebed, waarin ontdekt wordt wat God van de mens vraagt;
• omziet naar elkaar( relatie naar binnen) en naar de ander (relatie naar buiten) en waar iedereen meetelt;
• warmte en onderlinge verbondenheid uitstraalt;
• een open thuis is waar openheid en gastvrijheid belangrijke waarden zijn;
• elkaars denkwijzen respecteert in haar diversiteit;
• een ‘leefkeuken’ is die past bij de samenleving;
• zorgt voor een klimaat waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt
 
Op de website www.bronkerk.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
De opbrengsten van de diaconale collecten lagen circa € 5.000 lager dan het voorgaande jaar. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verminderde opbrengsten ten behoeve van ons eigen project in Moldavië.
De geplande jaarlijkse afbouw van het vermogen is in 2023 verder voortgezet door een aantal collecte opbrengsten te verhogen met een extra bedrag. (€ 2880)
Per saldo is het vermogen (algemene reserve) in 2023 afgenomen met € 4.049.
Een flink deel van onze niet direct benodigde liquide middelen (plm. € 50.000) is besteed  in participaties in het Oikocredit Nederland Fonds.
Begin 2024 is de penningmeester na jaren trouwe dienst teruggetreden. Wij zijn dankbaar voor haar inzet en deskundigheid gedurende vele jaren. Een nieuwe penningmeester en administrateur zijn aangesteld. (zoals bij voorbeeld:

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een diaconie voorkomen.   

Balans van de Diakonie
Exploitatierekening van de Diakonie
Toelichting op de exploitatie van de Diakonie
Toelichting op de jaarrekening van de Diakonie

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:

De actuele cijfers zijn in lijn met de begroting. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten voor 2024.
Het diaconaal project voor Moldavië is hernieuwd met een periode van vijf jaren. Er zijn diverse fondswervende activiteiten opgestart om de exploitatie van het kindertehuis in Moldavië te steunen
 
terug