Jeugd-, jongeren- en gezinsdiensten Jeugd-, jongeren- en gezinsdiensten
Vanuit de Jeugdraad wordt gekeken waar diensten meer afgestemd kunnen worden op jongeren in diverse leeftijdsgroepen en hun ouders. Ook worden hiervoor zo mogelijk nieuwe diensten opgezet. Dat kunnen jeugd- of jongerendiensten zijn, gezinsdiensten of andersoortige diensten met een specifieker karakter. Werkgroep Vieren coördineert in overleg met de Jeugdraad deze diensten waarbij het streven is deze 1 x per kwartaal te laten plaatsvinden.
 
 
Doopdienst Doopdienst

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen wordt gevraagd dit zelf door te geven aan de predikant (evt. via contactmedewerker of ouderling). In overleg wordt dan een datum gekozen voor de doopdienst en worden er afspraken gemaakt over het voortraject. Er volgen één of meer doopgesprekken, zo mogelijk samen met andere doopouders. De betekenis van de doop, de vormgeving in de dienst en de inbreng van de ouders zal daarin aan de orde komen.
 
Oecumenische diensten Oecumenische diensten
De Oecumenische Werkgroep Ugchelen heeft tot taak de oecumene in Ugchelen te bevorderen en organiseert jaarlijks twee oecumenische diensten.
De vieringen vinden plaats op de derde zondag in januari, in de week van gebed voor de eenheid van de christenen en op Pinksterzondag. De diensten worden in de Bronkerk gehouden.
Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep.
Verder is de Bronkerk vertegenwoordigd in het Apeldoorns Beraad van Kerken, dat functioneert als een platform voor de oecumene in Apeldoorn.
 
Avondmaal Avondmaal
Op geregelde tijden wordt de Maaltijd van de Heer (het avondmaal) gevierd. Ook de kinderen zijn hierbij van harte welkom.
 
Gedachtenisdienst Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die ons zijn ontvallen. We noemen hun namen, staan stil bij hun leven en steken een kaarsje voor hen aan. Familieleden van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven, worden uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn en zelf het kaarsje aan te steken. Zij krijgen na afloop van de dienst het kruisje mee dat sinds het overlijden van hun dierbare in het gedachtenisraam in de kerk heeft gehangen, en waarop naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene is gegraveerd.
Er is in deze dienst ook ruimte om niet-gemeenteleden bij name te noemen en een kaarsje voor hen te ontsteken. Evenals voor het gedenken van hen die al langer geleden zijn gestorven.
 
Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst
De werkgroep Ouderen, onderdeel van het College van Diakenen, organiseert voor ouderen en alleenstaanden op de zondagen voor Kerst en Pasen een speciale middag. Onderdeel daarvan zijn een viering en een maaltijd. Uitnodigingen daarvoor worden in De Bron geplaatst.
Contactpersoon: Willy Brink, tel 055-5330694