Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 2 leden op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig. Bij alle vergaderingen is ook de jeugdouderling en de ouderling van de werkgroep Vieren aanwezig.
Het moderamen bestaat uit de voorzitters van de raden/colleges, de jeugdouderling, predikant en scriba.

Samenstelling Kleine Kerkenraad
 
Voorzitter Danielle Brands
Scriba Chris de Winter (0610917060)
Predikant ds Eline van Iperen
Predikant ds Regina Lafeber
Werkgroep Vieren Henk Kerkdijk
Pastorale raad Ottolien Gelderloos +
roulerend lid
Werkgroep Jeugd Vacature
College van Diakenen Wim Hart + roulerend lid
College van Kerkrentmeesters Benno Schep
terug